Visie

Democratie: Volksvertegenwoordiging, volksvergadering en volksraadpleging

Democratie: Volksvertegenwoordiging, volksvergadering en volksraadpleging

De Referendumpartij wil mensen verenigen die samen willen werken aan een beter politiek beleid. We willen dat mensen meer inspraak hebben in de manier waarop hun samenleving wordt bestuurd.

We willen dat mensen ook meer invloed hebben op de beslissingen die genomen worden en de samenleving mee kunnen sturen. Transparantie van het bestuur is daarvoor heel belangrijk, ook meerderheidscoalities moeten plannen vooraf delen met de bevolking zodat zij de tijd hebben hier op te reageren voordat de besluiten genomen worden.

Democratie kan zich volgens ons niet beperken tot verkiezingen, maar moet naast volksvertegenwoordiging ook instrumenten van directe inspraak voorzien zoals het bindend referendum op initiatief van de burger en volksvergaderingen (online en offline). Spreekrecht voor de burger in de wetgevende macht zoals gemeenteraden en parlementen is een vereiste. We willen de democratie versterken door deze drie instrumenten indien er vanuit de samenleving vraag naar inspraak is op een gepaste manier met elkaar te combineren in het besluitvormingsproces.

Scheiding der machten

De scheiding der machten willen wij in de realiteit uitvoeren, dat wil zeggen dat we willen nadenken hoe we het parlement kunnen verkiezen en de uitvoerende macht niet door dezelfde politieke partijen laten beheren die in het parlement de meerderheid vormen. Op deze manier zullen we het parlement terug in ere herstellen en hiervan terug een werkelijke volksvertegenwoordigende instelling maken. Nu zien we dat de uitvoerende macht en de wetgevende macht door dezelfde politieke partijen ingevuld worden. Dit gaat in tegen de geest van de grondwet en heft de controle van de wetgevende macht op de uitvoerende macht in feite op. De werkelijke macht ligt nu bij de partijbesturen, dit willen wij veranderen. De wetgevende macht komt toe aan de burgers die deze taak kunnen doorgeven aan volksvertegenwoordigers. De inwoners moeten de mogelijkheid hebben voor bepaalde beslissingen zelf deze macht terug te nemen. De wetgevende macht geeft richtlijnen aan de personen die een taak krijgen in de uitvoerende macht en het parlement moet deze ook effectief controleren in alle openbaarheid. Dit lijkt ons een mogelijke maatregel om de particratie te doorbreken. De aanduiding van de personen die de uitvoerende taken krijgen zou kunnen gebeuren door een selectiekantoor op basis van bekwaamheid, kennis en ervaring. Professionele selectiekantoren kunnen deze taak waarnemen.

De samenleving besturen, dat doen we best samen!

Transparantie van bestuur en openbaarheid van het debat en de agenda in de wetgevende vergaderingen is essentieel.We vinden dat verkiezingen een nuttig instrument zijn, maar op dit moment op erg ondemocratische wijze georganiseerd worden. Eerlijke verkiezingen zijn verkiezingen waarin alle deelnemende kandidaten gelijke rechten en gelijke plichten hebben. Daar willen wij ons voor inzetten. De leden van de Referendumpartij erkennen dat volksvertegenwoordigers steeds verantwoording dienen af te leggen aan de burger en de hoogste macht niet bij hen, maar bij de inwoners moet liggen. De manier waarop het politieke beleid in Zwitserland is georganiseerd net zoals initiatieven elders in de wereld waarin gezocht wordt naar betere manieren van politieke besluitvorming kunnen ons inspireren. We moeten niet alles zelf uitvinden. Ook in sommige staten in de VS worden instrumenten gebruikt waarin de burger meer invloed en controle kan uitoefenen op het beleid en de volksvertegenwoordigers die ons tot inspiratie kunnen dienen.

Visie

* indicates required
Ik onderschrijf de visietekst *
Wat is van toepassing?
Email Format