Home

Democratie verdient een goede definitie

Aangezien we democratie belangrijk vinden gingen we op zoek naar een goede definitie. Op dit moment zien we dat democratie op veel verschillende manieren gedefinieerd wordt. We stellen vast dat veel politieke besturen en bestuurders van zichzelf vinden dat ze democratisch zijn en handelen. Maar is dat wel zo? Wie schrijft de definitie van wat democratie is? 

Wie de controle heeft over de begrippen controleert het denken van de mensen, laat inwoners zelf een definitie schrijven van democratie.

Laat ons nadenken over hoe we zo veel mogelijk mensen kunnen betrekken bij de besluitvorming in verband met beslissingen die belangrijk zijn voor ons leven in de gemeenschap, voor onze samenleving en onze gezamenlijke belangen. Volksvertegenwoordiging kan daar een plaats in hebben. 

Een samenleving waarin de inwoners enkel het instrument van verkiezingen hebben en enkel invloed uitoefenen door de keuze van haar vertegenwoordigers is volgens ons geen democratie.

Wij stellen voor om onze gemeenschap te democratiseren en de inwoners minstens volgende drie instrumenten te geven om de gemeenschap mee richting te kunnen geven. Het is tenslotte belangrijk voor de levenskwaliteit van miljoenen inwoners.

Het is onze samenleving, niet enkel die van politici.

Volksvertegenwoordiging

Dit is het instrument waar we al mee vertrouwd zijn, we gaan er vaak van uit dat dit voldoende is om te kunnen spreken over leven in een democratie. Echter merken we dat er zeer veel mensen ontevreden zijn over de resultaten van deze bestuursvorm. Er is weinig vertrouwen in de politici en in de politieke besluitvorming. 

Volksvergadering

Dit hebben we misschien wat verleerd. Volksvergaderingen spelen al van bij het ontstaan van democratie een belangrijke rol. In bijeenkomsten kunnen inwoners met elkaar spreken over onderwerpen en beslissingen die belangrijk zijn voor de gemeenschap. Ze kunnen samen voorstellen uitwerken en debatteren om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij het proces dat aan het besluiten voorafgaat..

Volksraadpleging

Dit is een instrument waarmee we nog veel meer mensen kunnen betrekken bij het goedkeuren of verwerpen van voorstellen. . Bij een volksraadpleging is er een belangrijke tijdspanne waarin de vraagstelling en de keuze opties bekend zijn en waarin de inwoners met elkaar in debat kunnen gaan. Het geeft inwoners verantwoordelijkheid voor het besluit en betrekt hen bij de besluitvorming.

Redders van de Democratie

We willen samen met u de samenleving besturen. De democratie kan enkel bestaan dankzij de inzet van betrokken burgers. Het bestuur van onze samenleving kunnen we best samen vorm geven. Dit vraagt wel wat tijd en inzet. Als u ook echte democratie wilt beleven en met ons mee wilt werken om dit doel te bereiken bent u van harte welkom in onze organisatie!

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications.